Vybrané zboží: 0 kusů


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností FourTrees s.r.o.se sídlem Praha 10, PSČ 100 00, Litevská 1174/8, IČ: 28464770, zapsané pod sposivou značkou C143475 u Rejstříkového soudu v Praze.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO, kterým je společnost FourTrees s.r.o. a KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou SPOTŘEBITEL, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou NIKOLI spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující přijímá platnost Obchodních podmínek okamžikem objednání zboží nebo služby u Prodávajícího.

Vymezení pojmů

 1. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. „Prodávající“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V tomto případě je prodávajícím obchodní společnost  FourTrees s.r.o.se sídlem Praha 10, PSČ 100 00, Litevská 1174/8, IČ: 28464770, zapsaná pod sposivou značkou C143475 u Rejstříkového soudu v Praze.
 3. Zákazníkeminternetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 5. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchtopřípadech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Objednávání zboží

Objednávky jsou akceptovány pouze písemnou formou(přes nákupní košík, dopisem, mailem, faxem) s uvedením všech náležitostí nezbytných k řádnému a včasnému vyřízení.

V objednávce musí být uvedeno: celé jméno a příjmení Kupujícího, kompletní fakturační a dodací adresa, druh, název a kódové označení výrobku, množství a cena, zvolený způsob přepravy a úhrady zboží. U právnické osoby navíc také IČ, příp.DIČ, jméno objednatele a tel. kontakt pro převzetí zboží.

Ceny

Prodávajícímu náleží po řádném a svobodném uzavření kupní smlouvy finanční plnění za objednanézboží.Platná kupní cena je uvedena při potvrzení objednávky. U dodávek na základě písemně uzavřených smluv s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod. Ceny uvedené u zboží jsou maloobchodní, v Kč a zahrnují DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na aktuální změny cen, úpravy ceníků a vytváření akčních nabídek.

Platební podmínky

Podmínkou pro odběr nebo dodání zboží Kupujícímu je úhrada dohodnuté kupní ceny.

Způsoby úhrady zboží

 1. na dobírku – zprostředkovaně zvolenému dopravci
 2. bezhotovostní platba - převodním příkazem

Platba předem je realizována na základě požadavku na zálohu vystaveného Prodávajícím a číslo tohoto požadavku na zálohu se použije jako variabilní symbol úhrady. Platbou předem se rozumí způsob úhrady, kdy příslušná částka byla připsána na účet Prodávajícího nejpozději k okamžiku převzetí zboží. Odběr zboží Kupujícím je možný až po připsání platby na účet Prodávajícího u KB: 43-3148740287/0100. Splatností kupní ceny uvedené daňovém dokladu se rozumí datum, kdy částka byla připsána na účet Prodávajícího. Nedodržení lhůty splatnosti může být důvodem pro zrušení Objednávky / Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Nedodržení dodací doby z důvodu chybného zadání platebního příkazu Kupujícím nebo neúplných údajů (zejm. chybějící nebo nesprávný variabilní symbol) nemůže být důvodem k vymáhání náhrady škody po Prodávajícím nebo pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplné úhrady kupní ceny (event. i ceny za expedici a dopravu).

Dodací lhůty a dodací podmínky

Dodací lhůty – veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných Kupujícím, musí být provedena písemnou formou (potvrzením Prodávajícího). Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího, expeduje se v nejkratším možném termínu. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od výrobce. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od výrobce Prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (faxem, e-mailem či telefonicky) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany Prodávajícího splněna v ujednaném termínu.

Doručení zboží prostřednictvím přepravní služby – Kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky nebo rozdíly zapsat do přepravního listu přepravce! Pokud není tento zápis proveden, může Kupující ztratit možnost reklamace a následného uplatňování škody (viz. všeobecné přepravní podmínky příslušného přepravce). Při pochybnostech opoškození nebo neúplnosti obsahu z důvodu přepravy zásilku nepřebírejte.Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů Kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury.

Reklamace dodávky

 1. ve smyslu přepravních vad– pokud byla zásilka převzata i s evidentními vadami způsobenými z přepravy jdou rizika a škody na vrub Kupujícího. Ostatní reklamace je nutno řešit písemnou formou. Reklamaci urychlí poskytnutí fotodokumentace a zápisu o vadách zásilky.
 2. vady zboží z výroby- potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky Kupujícího jsou dále řešeny v rámci Reklamačního řádu Prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dníod převzetí zboží.V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Částka za zboží (nikoli za dopravné a balné) bude vrácena po jeho doručení zpět dodavateli a umožnění jeho ověření a prohlédnutí. Prodávající nepřebírá zboží zpět na dobírku. Peníze je však možné po předchozí dohodě vyplatit též v hotovosti v sídle společnosti.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno, zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitelposkytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zbožípoškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, storno poplatky za zrušení objednávky, apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud je toto výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • spočívajících ve hře, soutěži nebo loterii.

Záruka

Záruční doba se řídí platnými zákony v souvislosti se skupinou Kupujícího. Spotřebitelům je záruka poskytována v délce 24 měsíců od data koupě/převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady výrobku. Bližší ustanovení viz. Záruční podmínky a Reklamační řád.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Společnost FourTrees s.r.o. užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost FourTrees s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Společnost FourTrees s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.