Vybrané zboží: 0 kusů


Záruční a reklamační podmínky

Záruční podmínky

Záruční karta Davis

Záruční doba je 24 měsíců od data koupě na všechny výrobní vady vyjímaje: opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku, poškozením výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání, poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci, mechanické poškození výrobku, poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií), vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku, či neoprávněným zásahem třetích osob.Při zakoupení hodinek zn. DAVIS vždy vyžadujte po prodejci tuto záruční kartu. Bez tohoto dokladu můžete být při uplatňování případné reklamace vyzváni k doložení původu Vašich hodinek a případně odkázáni na Vašeho prodejce.

Vodotěsnost

Označení vodotěsnosti hodinek dle DIN 8310.

Označení na pouzdru hodinek Vlastnosti
déšť, pára, kondenzace mytí rukou, sprchování plavání, šnorchlování potápění s přístrojem
bez označení ne ne ne ne
3 ATM (30 m) ano ne ne ne
5 ATM (50 m) ano ano ne ne
10 ATM (100 m) ano ano ano ne
20 ATM (200 m) ano ano ano ano

Pozor: Údaj o vodotěsnosti se vztahuje pouze na pouzdro hodinek. Vždy je nutné brát v potaz také materiál tahu – např. jakékoli hodinky na koženém řemínku nelze vůbec vystavovat kontaktu s vodou. Hodinky jsou vodotěsné pouze s řádně zašroubovanou nebo zatlačenou nepoškozenou korunkou, nepoškozeným sklem, víčkem a tlačítky.

Obecný text v návodu k automatickým hodinkám

Automatické hodinky jsou samonatahovací. Automatické natahování je dáno pohybem rotoru pod strojkem při manipulaci/nošení hodinek. Vezměte prosím v potaz, že plná voděodolnost je vlastní pouze novým hodinkám a není neměnnou vlastností. Zabraňte proto prosím nadměrnému kontaktu s vodou. Přesnost strojku mechanických automatických hodinek se pochopitelně nedá srovnávat s quartzovými strojky. Lehké odchylky jsou běžné, především při vysokých změnách teploty.

Obecný text v návodu ke quartzovým hodinkám

Quartzové hodinky jsou poháněny výměnnou baterií. Vezměte prosím v potaz, že plná voděodolnost je vlastní pouze novým hodinkám a není neměnnou vlastností. Zabraňte proto prosím nadměrnému kontaktu s vodou pokud se nejedná o vodotěsné hodinky, případně pokud u vodotěsných hodinek nebyla provedena tlaková zkouška.

Servis DAVIS
FourTrees s.r.o.
Litevská 1174/8
100 00 Praha 10

Tel./fax: +420 272 111 707
E-mail: davis@hodinkydavis.cz
www.hodinkydavis.cz

Na výše uvedené adrese se opravy hodinek neprovádějí na počkání. Vaše hodinky prosím spolu se záruční kartou pečlivě zabalte a pošlete jako cenné psaní či balík na uvedenou adresu. Popište prosím též projevené závady a veškeré kontakty na sebe. O příjmu hodinek do servisu průběhu opravy budete informováni.Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 2. Spotřebitelská smlouvaje smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 3. Prodávajícíje obchodní společnost FourTrees s.r.o.se sídlem Praha 10, PSČ 100 00, Litevská 1174/8, IČ: 28464770, zapsaná pod sposivou značkou C143475 u Rejstříkového soudu v Praze. FourTrees s.r.o.je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
 5. Záruka se nevztahujena opotřebení věci způsobené: jejím obvyklým užíváním, mechanickým poškozením, neautorizovaným nebo neodborným zásahem, poškozením z důvodu nesprávného používání nebo skladování, působením silného magnetického pole a dále se nevztahuje ani na následné poškození v důsledku prodlevy nahlášení závady.
 6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy se řídí příslušnými právními ustanoveními pro daný případ.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

 1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží pojištěno a zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
 5. Pro bezproblémové a rychlé vyřízení reklamace je nezbytné předat spolu se zbožím záruční list nebo doklad o koupi, potvrzující původ zboží a datum prodeje.
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.